Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
  • Bewegen beleven
  • Bewegen regelen
  • Bewegen verbeteren
  • Gezond bewegen
Vakspecifiek thema
  • Toetsen en volgen

LO2

14-9-2015

Netwerken LO2

Per 1 augustus a.s. zullen de werkzaamheden voor LO2 worden voortgezet bij de KVLO. Op dit moment is het niet mogelijk u in te schrijven voor deelname aan één van de regionale netwerken. Houdt u de site van de KVL​O in de gaten.

 

Bronnen


Handreiking schoolexamens LO2 vmbo GL en TL

In augustus 2008 zijn de examenprogramma's voor het vmbo vastgesteld. Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. Voor scholen die de geboden ruimte willen benutten, heeft SLO handreikingen gemaakt die docenten ideeën aan de hand doen voor de invulling van de examenprogramma's.

LO2 Toetsvoorbeelden van praktische opdrachten

Met de globalisering van de eindtermen in 2008 hebben scholen veel ruimte om het examenvak LO2 naar eigen behoefte inrichten. Door deze ruimte hebben scholen die LO2 als examenvak aanbieden, behoefte aan concrete toetsvoorbeelden voor zowel praktische als theoretische opdrachten. In deze publicatie zijn alleen voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt. Deze bundel is in de afgelopen twee jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 46 scholen van de vier regionale LO2-netwerken. Een aantal toetsvoorbeelden is aangereikt vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Andere zijn ontwikkeld door de ontwikkelgroep van vier netwerkcoördinatoren en vervolgens getoetst op bruikbaarheid.
 

Good practices LO2 in beeld

SLO heeft een aantal good practices LO2 verzameld op dvd. Het gaat om drie voorbeelden van hoe scholen invulling hebben gegeven aan het examenvak LO2 op het vmbo.
Download

Contactpersoon