Werkboek voor de buurtsportcoach1535921-8-2017 00:04:2532htmlFalseaspxNaschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar.SLO Duiding2016Hazelebach, C.;Marco van Berkel<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? Is er niet te veel overlap met de gymlessen?</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Wat kunnen de kinderen leren in de naschoolse bewegingsactiviteiten, zodat ze goed deel kunnen nemen aan activiteiten in de jeugdsport? Hoe kunnen arrangementen, opdrachten en regels zo veranderd worden dat de activiteiten kinderen langere tijd blijven boeien?</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">In het Werkboek voor de buurtsportcoach zijn negentien praktijkvoorbeelden uitgewerkt van bijeenkomsten die over een periode van drie tot zes weken plaats kunnen vinden. Het zijn bekende en minder bekende activiteiten die zo zijn beschreven dat ze geschikt zijn voor verschillende groepen kinderen. Ook wordt toegelicht hoe nieuwe uitdagingen kunnen worden toegevoegd of bepaalde accenten gelegd kunnen worden.</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Het Werkboek voor de buurtsportcoach is gemaakt door SLO, samen met veel buurtsportcoaches, mbo- en ALO-docenten. Ook hebben verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van naschoolse bewegingsactiviteiten op verschillende momenten waardevolle adviezen bijgedragen.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Het boek is verkrijgbaar via het Jan Luitingfonds </font><a href="http&#58;//www.janluitingfonds.nl/pagina/publicaties-900.html"><font color="#0563c1">http&#58;//www.janluitingfonds.nl/pagina/publicaties-900.html</font></a></span>Boek
Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb en -kb4902221-8-2017 00:04:2530htmlFalseaspxWelke keuzemogelijkheden zijn er voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo-bb en -kb die zich graag willen ontplooien in en door sport en hoe kunnen we deze leerlingen voorbereiden op vervolgstudie en beroep?SLO Duiding2016Martha Haverkamp;Ger van Mossel<p>In dit eerste artikel gaan we in op de keuzemogelijkheden en de structuur van de vernieuwing. In het tweede artikel beschrijven we drie sportieve voorbeeldarrangementen. Beide artikelen zijn gebaseerd op de handreiking <em>Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/kb</em>. De handreiking, ontwikkeld door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, is <a href="http&#58;//downloads.slo.nl/Documenten/Sportieve%20leerlingen%20in%20de%20vernieuwde%20bovenbouw%20van%20vmbo-bb%20en%20kb%20%28deel%201%29%20LO_6_2016.pdf" target="_blank">hier</a> te downloaden.</p>Pdf-bestand
Examenprogramma lichamelijke opvoeding havo/vwo956020-6-2015 11:41:22http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO DuidingMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap<div>Dit examenprogramma is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding van havo en vwo (incl. gymnasium) klassen. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen in combinatie met praktische bewegingsactiviteiten. Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met E.</div>Pdf-bestand
Freebiking in het voortgezet onderwijs956310-7-2015 12:53:20http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxSLO heeft na de dvd Freerunning in het vo nu ook de dvd Freebiking in het voortgezet onderwijs gelanceerd. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen als voorbeeldmateriaal voor leerlingen worden gebruikt.text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>Deze dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen als voorbeeldmateriaal voor leerlingen worden gebruikt. Deze leerlijn is de tweede freesport leerlijn ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. Op deze dvd staan vier parkoersen van zowel <em>Biketrial in de gymzaal </em>als <em>MTB outdoor</em>. Bij biketrial gaat het om start, enjoy, cool en extreme parcours. Bij MTB gaat het om start, short field, long field en mountain parcours. Op de dvd staat een aantal methodische beelden met belangrijke aandachtspunten.</div><div>&#160;</div><div>De parcoursen worden uitgevoerd door rookies (leerlingen met gele shirts), experts (groene shirts) en masters (blauwe shirts). Daarnaast leggen enkele profi's (met zwarte shirts) diverse parcoursen af. Op de&#160;dvd staat een aantal methodische beelden met&#160; belangrijke aandachtspunten. Bovendien biedt de&#160;dvd een document met een nadere toelichting op freebiking.</div>
Jaarboek Sport & Strategie - beleid en onderzoek editie 2012/2013957420-6-2015 11:44:25http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>Dit jaarboek is relevant voor iedereen die zich beroepsmatig met sportbeleid bezighoudt en snel wegwijs wil worden in wat het afgelopen sportjaar aan nieuwe kennis en feiten heeft voortgebracht. In deze publicatie vatten onderzoekers van het Mulier Instituut de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar samen, zijn de meest invloedrijke rapporten geselecteerd en van nuttig commentaar voorzien en zijn er verwijzingen naar de belangrijkste personen en organisaties te vinden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de Olympische Spelen in Londen, agressie in het amateurvoetbal, het topsportbeleid van het NOC*NSF en het onderzoeksprogramma 'Sport' van het NWO.</div>Boek
Kerndoelen Speciaal Onderwijs958320-6-2015 11:40:57http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap<div>Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, curriculum- en materiaalontwikkelaars, schoolleiders, leerkrachten, vakdocenten bewegingsonderwijs en lerarenopleiders. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving zijn vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De leergebied-specifieke kerndoelen zijn ingedeeld in Nederlandse taal; Engels; Friese taal; rekenen/wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld; kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. De kerndoelen voor het bewegingsonderwijs zijn te vinden op pagina's 42-45.</div>Pdf-bestand
Manifestaties van de vrijheid des geestes: een liberale kijk op cultuur en sport958920-6-2015 11:43:32http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers en onderwijsdeskundigen. Het is een verkenning naar de grondslagen van een liberaal cultuur- en sportbeleid. De publicatie biedt een kritische bespreking van veelgehoorde legitimatiegronden voor overheidsbemoeienis met twee in essentie maatschappelijke activiteiten. Daarnaast wordt vanuit liberale invalshoek gekeken naar onder meer erfgoed, de kunsten, doneren aan cultuur, sportieve ambities, leefstijlbeleid en bewegingsonderwijs, gevolgd door aanbevelingen voor de politieke praktijk.</div>Boek
Naspa - Het naschoolse sportaanbod959620-6-2015 11:39:20http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Deze publicatie is bestemd voor begeleiders van naschoolse opvang en vakdocenten bewegingsonderwijs. Zij biedt diverse activiteiten aan die snel een positieve belevingswaarde hebben en die passen bij de motorische capaciteiten van de kinderen. Deelnemende kinderen kunnen op een speelse manier een aantal keer sporten en bewegen en zo bezig zijn met verschillende beweegvormen. NASPA maakt dit mogelijk door activiteiten uit verschillende sporten, zoals bijvoorbeeld tafeltennis, voetbal, hockey en volleybal, toegankelijk te maken. NASPA is bezig met een groeiende reeks met sportactiviteiten. Voor de groepen 3/4 zijn algemene balvaardigheden (‘ball-skills’) uitgewerkt in tien leuke activiteiten. Voor de groepen 7/8 is het volleysmashspel ontwikkeld. Deze onderdelen zijn ontwikkeld door SLO in samenwerking met Sportservice Zwolle en Hogeschool Windesheim. De volledige publicatie is onderaan de pagina gratis te downloaden. In de tabel op de webpagina is per onderdeel een uitgewerkte activiteit te vinden.</div>Pdf-bestand
Realfit handboek960320-6-2015 11:44:04http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2005<div>Vanwege de multidisciplinaire aanpak is dit handboek van belang voor iedereen die vanuit zijn professie te maken heeft met de gezondheidsverbetering van en sportstimulering voor jongeren met overgewicht. Het handboek bevat informatie die zowel op beleids- als uitvoerend niveau nodig is om de implementatie van het programma op een uniforme en een kwalitatief goede manier plaats te laten vinden. De voorbereiding, organisatie, realisatie en evaluatie van de cursus staan beschreven, evenals de inhoud van de lessen.</div>Boek
Sportdossier Basisvorming961010-7-2015 12:24:19http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxSportdossier basisvorming bestaat uit een werkboek en docentenhandleiding. Het bevat 14 opdrachten die leerlingen helpen na te denken over hoe zij de lessen bewegingsonderwijs waarderen en wat zij leuk en belangrijk vinden aan sporten. text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2000<div>Deze uitgave van de SLO is relevant voor docenten lichamelijke opvoeding in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het sportdossier heeft tot doel leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs via diverse opdrachten te laten reflecteren op hun eigen sportloopbaan. SLO heeft dit project uitgevoerd in het kader van de werkzaamheden voor de Stichting Jeugd in Beweging. </div><div>&#160;</div><div>Jeugd in Beweging heeft als doelstelling jongeren van 12-18 jaar blijvend te laten deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten en wil de jongeren daar ook actief bij te betrekken. Het sportdossier kan bij de realisatie van die doelstellingen een belangrijk instrument zijn. Sommige opdrachten zijn voor in de les, anderen voor thuis. De opdrachten kunnen apart gebruikt worden, maar tezamen vormen ze een dossier dat hele onderbouwprogramma beslaat. De doelstellingen van het sportdossier zijn&#58; leerlingen leren op een bewuste en actieve manier hun eigen vraag naar sport en beweging afstemmen op het sportaanbod; leerlingen worden gestimuleerd te komen tot een persoonlijke keuze voor nu en later; docenten LO krijgen zicht op de sportieve affiniteit van hun leerlingen; docenten LO kunnen hun leerlingen begeleiden bij het sportkeuzeproces en scholen krijgen informatie over welke leerlingen deelnemen aan de naschoolse sport en welke leerlingen doorstromen naar de sportverenigingen en –instellingen.</div><div>&#160;</div><div><p>Sportdossier basisvorming bestaat uit een werkboek en docentenhandleiding. Het bevat 14 opdrachten die leerlingen helpen na te denken over hoe zij de lessen bewegingsonderwijs waarderen en wat zij leuk en belangrijk vinden aan sporten. </p></div>Pdf-bestand