Werkboek voor de buurtsportcoach1535917-10-2017 08:26:2142htmlFalseaspxNaschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar.SLO Duiding2016Hazelebach, C.;Marco van Berkel<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? Is er niet te veel overlap met de gymlessen?</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Wat kunnen de kinderen leren in de naschoolse bewegingsactiviteiten, zodat ze goed deel kunnen nemen aan activiteiten in de jeugdsport? Hoe kunnen arrangementen, opdrachten en regels zo veranderd worden dat de activiteiten kinderen langere tijd blijven boeien?</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">In het Werkboek voor de buurtsportcoach zijn negentien praktijkvoorbeelden uitgewerkt van bijeenkomsten die over een periode van drie tot zes weken plaats kunnen vinden. Het zijn bekende en minder bekende activiteiten die zo zijn beschreven dat ze geschikt zijn voor verschillende groepen kinderen. Ook wordt toegelicht hoe nieuwe uitdagingen kunnen worden toegevoegd of bepaalde accenten gelegd kunnen worden.</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Het Werkboek voor de buurtsportcoach is gemaakt door SLO, samen met veel buurtsportcoaches, mbo- en ALO-docenten. Ook hebben verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van naschoolse bewegingsactiviteiten op verschillende momenten waardevolle adviezen bijgedragen.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Het boek is verkrijgbaar via het Jan Luitingfonds </font><a href="http&#58;//www.janluitingfonds.nl/pagina/publicaties-900.html"><font color="#0563c1">http&#58;//www.janluitingfonds.nl/pagina/publicaties-900.html</font></a></span>Boek
Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb en -kb4902217-10-2017 08:26:2142htmlFalseaspxWelke keuzemogelijkheden zijn er voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo-bb en -kb die zich graag willen ontplooien in en door sport en hoe kunnen we deze leerlingen voorbereiden op vervolgstudie en beroep?SLO Duiding2016Martha Haverkamp;Ger van Mossel<p>In dit eerste artikel gaan we in op de keuzemogelijkheden en de structuur van de vernieuwing. In het tweede artikel beschrijven we drie sportieve voorbeeldarrangementen. Beide artikelen zijn gebaseerd op de handreiking <em>Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/kb</em>. De handreiking, ontwikkeld door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, is <a href="http&#58;//downloads.slo.nl/Documenten/Sportieve%20leerlingen%20in%20de%20vernieuwde%20bovenbouw%20van%20vmbo-bb%20en%20kb%20%28deel%201%29%20LO_6_2016.pdf" target="_blank">hier</a> te downloaden.</p>Pdf-bestand
Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo1536517-10-2017 08:26:21htmlFalseaspxDeze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten.SLO Duiding2015Berend Brouwer;Ger van Mossel;Maaike Rodenboog<p>​Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Uitgangspunt binnen het ontwerpproces is het curriculaire spinnenweb. Na een toelichting op het spinnenweb worden drie manieren beschreven om met dit leerplankundige model om te gaan.​</p>Pdf-bestand
Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding921620-6-2015 11:41:38213http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010<div>Deze publicatie is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs. Zij beschrijft de kwaliteit van de leraar lichamelijke opvoeding in de vorm van zeven beroepscompetenties zoals die door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren zijn beschreven en wettelijk zijn vastgelegd. Daarmee wordt aangesloten bij een brede landelijke ontwikkeling om de kwaliteit van het beroep beter te borgen. Om recht te doen aan de complexiteit van het lerarenberoep is gekozen voor een meerdimensionale benadering. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 wordt achtereenvolgens ingegaan op&#58; een plaatsbepaling van het onderwijs binnen de snel veranderende samenleving en een karakterisering van de functie van de leraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs; doelstellingen en legitimering van lichamelijke opvoeding; zeven beroepsstandaarden, die worden uitgewerkt in beroepsopgaven en dilemma’s; de ethische standaard waarin het morele aspect van de leraar lichamelijke opvoeding wordt benadrukt.</div>
Beweegplezier! Freesport in vo921810-7-2015 12:28:226http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2014<div>In dit artikel voor docenten in het vo staat een onderbouwing van de freesportleerlijnen Freerunning en Freebiking en van negen doorkijkjes van freesporten.&#160;</div> <div>Met freesport verbreden en vernieuwen scholen het beweeg- en sportsportaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs en de schoolsport. Bovendien ontdekken leerlingen nieuwe beweeg- en sportmogelijkheden in de fysieke (woon)omgeving. Freesport als verschijningsvorm nodigt leerlingen uit om op eigen speelse wijze in te gaan op verschillende bewegingsuitdagingen die passen bij de activiteit. </div> <div>Bij bewegingsonderwijs is het belangrijk dat er een pedagogisch-didactisch klimaat heerst dat die speelse houding stimuleert bij leerlingen. Alleen dan bevordert freesport gevoelens van autonomie en competentie en hechten leerlingen waarde aan het motief beweegplezier, het belangrijkste motief voor jongeren om te bewegen en sporten. </div>Pdf-bestand
Beweegteams in het basisonderwijs92193-7-2015 10:39:349http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2009<div>Deze brochure is bestemd voor scholen die ideeën op willen doen voor het plan van inzet van het beweegteam. Het bevat een beschrijving van vijf niet bestaande basisscholen die elk op een eigen wijze met een beweegteam werken. De beschrijvingen zijn gebaseerd op veel verschillende scholen en programma's van opleidingen. De beweegteams hebben verschillende samenstellingen, steeds combinaties van een vakleerkracht of een vakspecialist (pabo met leergang) met groepsleerkrachten, lobossers, sportbuurtwerkers, GGD-medewerkers, ouders en/of kinderen. Ieder beweegteam heeft andere doelstellingen en de samenstelling van het beweegteam en de activiteiten zijn hierop afgestemd. Enkele van deze doelstellingen zijn&#58; Afstemming eigen curriculum met aanbod sportverenigingen; Sociale cohesie in de buurt; Leren bewegen in een trainingscontext en een wedstrijdcontext; Leren samenwerken bij het organiseren van beweegactiviteiten en het bevorderen van een gezonde leefstijl.</div>Pdf-bestand
Bewegen met computergames922120-6-2015 11:44:016http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2007<div>Dit onderzoeksrapport is interessant voor bewegingsonderwijsdeskundigen, leerplanontwikkelaars en vakdocenten bewegingsonderwijs en sport. In opdracht van de Gemeente Eindhoven heeft TNO onderzocht of enkele recent ontwikkelde computergames die aanzetten tot bewegen effectief kunnen zijn als vorm van bewegingsstimulering en/of voor het halen van de beweegnorm. Om antwoord te geven op deze vraag zijn de belastingintensiteit van het spelen van een zestal geselecteerde computergames (Xerbike, Lasersquash, ApartGame, Dance Dance Revolution, EyeToy en Wii) de plezierbeleving van de kinderen en de bezettingsgraad gemeten en is daarnaast de gebruikersgroep in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek kan men concluderen dat de computergames Xerbike, Lasersquash, Apartgame en DDR een bijdrage kunnen leveren aan het halen van de NNGB. Zij kunnen derhalve ingezet kunnen worden als vorm van bewegingsstimulering. Ook de periodes van inactiviteit kunnen door middel van deze actieve computergames worden teruggedrongen.</div>Pdf-bestand
Bewegingsonderwijs aan ZML92223-7-2015 10:41:3613http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2009<div>Deze publicatie is bestemd voor docenten aan en schoolleiders van ZML scholen. Er worden twaalf leerlijnen beschreven met 29 bewegingsthema's. Daarbinnen worden activiteiten uitgewerkt naar vijf verschillende niveaus. Speciale aandacht is er voor leerlingen met een laag niveau en voor leerlingen in een rolstoel. Activiteiten zijn uitgewerkt in tussendoelen en methodisch-didactisch handelen (leerhulp). Deze publicatie beschrijft het bewegingsonderwijs voor 4 tot 18 jaar. De leerlijnen bevatten concrete tussendoelen, zodat de vorderingen van leerlingen en hun niveau meetbaar worden. Deze tussendoelen en de heldere beschrijvingen van het bewegingsgedrag op verschillende niveaus maken passend onderwijs voor iedere leerling mogelijk. Het boek steunt op het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs en het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is echter toegesneden op de zeer moeilijk lerende leerlingen, zowel in het so als het vso. De bewegingsactiviteiten zijn daarom soms hetzelfde, maar soms ook echt anders. Het boek besteedt speciale aandacht aan leerlingen met geringe bewegingsmogelijkheden en leerlingen in een rolstoel.</div>
Bewegingsonderwijs: belang en bedoeling922320-6-2015 11:41:359http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2005<div>Deze publicatie is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, schoolleiders en lerarenopleiders. Lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, is sinds jaar en dag het door de jeugd meest gewaardeerde schoolvak. Maar gek genoeg kampt het vrijwel doorlopend met imago- en legitimatieproblemen. Waar gaat het in dit vak nu precies om? Kan de school niet zonder? Deze vragen staan centraal in dit boek. De vraag naar het belang en de taakstelling van het bewegingsonderwijs is gedurende de afgelopen halve eeuw heel verschillend beantwoord. In dit boek wordt eenvoudigweg als volgt geredeneerd&#58; deelname aan sport, spel en bewegen (ook wel&#58; bewegingscultuur) is onmiskenbaar van belang, voor het individu en voor de samenleving als geheel. De participatiecijfers en de wetenschap laten daarover geen misverstand bestaan. De school vervult bij de voorbereiding op die deelname een sleutelrol. Die bereikt immers alle jongeren en biedt bovendien een adequaat pedagogisch klimaat en deskundige begeleiding. Het bewegingsonderwijs is erop gericht leerlingen bekwaam te maken voor zelfstandige, verantwoorde, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur.</div>
Bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs. Voorstellen voor een programma bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs.922513-8-2015 16:41:183http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2003<div>Deze handreiking is bedoeld voor vmbo-docenten die invulling proberen te geven aan bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs. Het is een verkenning van de mogelijke doelen, inhouden en werkwijze. Er zijn voor het bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs geen richtlijnen en bewegingsonderwijs moet binnen de doelstellingen van het praktijkonderwijs zijn eigen gezicht nog ontwikkelen. Deze blauwdruk kan daar een aanzet toe geven. Hij biedt achtereenvolgens een indruk van wat speciaal bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs is; een meer algemeen overzicht van bewegingsonderwijs; de bouwstenen voor een programmablauwdruk bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs; tien invalshoeken op het programma die alle in feite een belangrijke doelstelling vertegenwoordigen. Vervolgens wordt een globale schets gegeven van hoe een programma bewegingsonderwijs eruit zou kunnen zien op basis van deze tien invalshoeken en er wordt afgesloten met een aantal opmerkingen over de didactische werkwijze die nodig is om een programma zoals dat in deze notitie geschetst wordt te realiseren.</div><div>&#160;</div><div>Daarnaast zijn er twee lesvoorbeelden ontwikkeld&#58; <a href="http&#58;//downloads.slo.nl/Documenten/Eerlijk-spelen.pdf" target="_blank">Eerlijk spelen </a>en <a href="http&#58;//downloads.slo.nl/Documenten/Heb-jij-jezelf-in-de-hand-lesvoorbeeld.pdf" target="_blank">Heb jij jezelf in de hand?</a></div>Pdf-bestand