Werkboek voor de buurtsportcoach5669417-2-2019 01:04:5583htmlFalseaspxNaschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar.SLO Duiding2016Hazelebach, C.;Marco van Berkel<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? Is er niet te veel overlap met de gymlessen?</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Wat kunnen de kinderen leren in de naschoolse bewegingsactiviteiten, zodat ze goed deel kunnen nemen aan activiteiten in de jeugdsport? Hoe kunnen arrangementen, opdrachten en regels zo veranderd worden dat de activiteiten kinderen langere tijd blijven boeien?</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">In het Werkboek voor de buurtsportcoach zijn negentien praktijkvoorbeelden uitgewerkt van bijeenkomsten die over een periode van drie tot zes weken plaats kunnen vinden. Het zijn bekende en minder bekende activiteiten die zo zijn beschreven dat ze geschikt zijn voor verschillende groepen kinderen. Ook wordt toegelicht hoe nieuwe uitdagingen kunnen worden toegevoegd of bepaalde accenten gelegd kunnen worden.</font></p><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font class="ms-rteFontSize-2" color="#000000" face="Calibri">Het Werkboek voor de buurtsportcoach is gemaakt door SLO, samen met veel buurtsportcoaches, mbo- en ALO-docenten. Ook hebben verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van naschoolse bewegingsactiviteiten op verschillende momenten waardevolle adviezen bijgedragen.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">Het boek is <a href="https&#58;//www.sportsmedia.nl/werkboek-voor-de-buurtsportcoach.html" target="_blank">verkrijgbaar</a> via het Jan Luitingfonds.</font></span>Boek
Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb en -kb5669517-2-2019 01:04:5570htmlFalseaspxWelke keuzemogelijkheden zijn er voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo-bb en -kb die zich graag willen ontplooien in en door sport en hoe kunnen we deze leerlingen voorbereiden op vervolgstudie en beroep?SLO Duiding2016Martha Haverkamp;Ger van Mossel<p>In dit eerste artikel gaan we in op de keuzemogelijkheden en de structuur van de vernieuwing. In het tweede artikel beschrijven we drie sportieve voorbeeldarrangementen. Beide artikelen zijn gebaseerd op de handreiking <em>Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/kb</em>. De handreiking, ontwikkeld door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, is <a href="http&#58;//downloads.slo.nl/Documenten/Sportieve%20leerlingen%20in%20de%20vernieuwde%20bovenbouw%20van%20vmbo-bb%20en%20kb%20%28deel%201%29%20LO_6_2016.pdf" target="_blank">hier</a> te downloaden.</p>Pdf-bestand
Kennisagenda bewegingsonderwijs5669717-2-2019 01:04:5513htmlFalseaspxDe Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wil het kennisgefundeerd handelen bevorderen van professionals die zich bezig houden met van professionals die zich bezig houden met het leren bewegen van kinderen op en rond de school.SLO Duiding2013<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het formuleren van prioritaire onderzoeksthema's voor de periode 2015-2020 in samenspraak met belanghebbenden. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtenvorming op dit vlak stimuleren. Ook kan de agenda een rol spelen in het gebundeld benaderen van fondsen voor onderzoek op dit terrein.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting bewegingsonderwijs in (v)so en pro5669817-2-2019 01:04:5517htmlFalseaspxDit onderzoeksverslag beschrijft de nulmeting van het bewegingsonderwijs in Nederland op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs.SLO Duiding2016<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Het Mulier Instituut heeft een nulmeting gedaan naar de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in Nederland op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs. De wekelijks ingeroosterde lestijd in het primair speciaal onderwijs blijft bij groep 1 en 2 achter bij de lestijd in het overige primair onderwijs. Over de kwaliteit van het gerealiseerde onderwijs is een grote meerderheid van de directeuren en leerkrachten in het speciaal onderwijs tevreden. In het bewegingsonderwijs aan de leerlingen voor speciaal onderwijs ligt de nadruk meer op deelnemen dan op het aanleren en ontwikkelen van bewegingsvaardigheden. In vergelijking met het reguliere (basis)onderwijs worden onder andere de bewegingsactiviteiten meer structureel aan het niveau van kinderen aangepast.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Leerlingen kiezen hun zelf5669917-2-2019 01:04:5527htmlFalseaspxDit artikel beschrijft vijf modellen om het leergebied bewegingsonderwijs vanuit in te richten. Met deze modellen wordt beter aangesloten bij de beweeg- en sportvraag van leerlingen in het voortgezet onderwijs.SLO Duiding2017Ger van Mossel<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Programma's bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit allerlei beweeg- en sportactiviteiten. In dit artikel bespreken we een andere invalshoek, namelijk het kiezen door leerlingen uit verschillende verschijningsvormen van bewegen en sport, contexten en bijhorende motieven. Dit artikel biedt een overzicht van vijf modellen om programma's bewegingsonderwijs en schoolsport nader in te richten.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting bewegingsonderwijs in po5670017-2-2019 01:04:5562htmlFalseaspxHet kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd.SLO Duiding2013<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Het kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd.</font></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000"></font>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Deze nulmeting bewegingsonderwijs is onderverdeeld in drie thema’s&#58; de bevoegdheid van de leraar voor bewegingsonderwijs, lestijd en lesfrequentie en ten slotte de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Voor deze nulmeting hebben 1083 schooldirecteuren in het basisonderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs een online-vragenlijst ingevuld.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs5670117-2-2019 01:04:5524htmlFalseaspxOnderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.SLO Duiding2014<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de keuze van leerdoelen, de gerealiseerde lestijd en de ingezette middelen voor lichamelijke opvoeding. Daarnaast is gekeken naar de gevolgde werkwijze en het aanvullende aanbod voor lichamelijke opvoeding (o.a. examenprogramma’s voor lichamelijke opvoeding) en andere sport- en beweegactiviteiten op school. Voor deze meting hebben 455 sectieleiders lichamelijke opvoeding en 343 schoolleiders van verschillende schoollocaties online een vragenlijst ingevuld.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Bewegingsonderwijs en sport Curriculumspiegel 20175670217-2-2019 01:04:5549htmlFalseaspxIn hoofdstuk 15 van de Curriculumspiegel 2017 worden de ontwikkelingen vanuit de samenleving, het onderwijs, de sport- en bewegingscultuur én de praktijk van het bewegingsonderwijs beschreven. SLO Duiding2017Berend Brouwer;Marco van Berkel;Ger van Mossel<p>​In hoofdstuk 15 van de <em>Curriculumspiegel 2017</em> worden de ontwikkelingen vanuit de samenleving, het onderwijs, de sport- en bewegingscultuur én de praktijk van het bewegingsonderwijs beschreven. Die ontwikkelingen beïnvloeden de discussie over het beoogde curriculum. Sommige ontwikkelingen gaan vooral over de aanpak tijdens het bewegingsonderwijs, andere gaan meer over mogelijke doelstellingen. Drie specifieke vragen die voortkomen uit de trendanalyse worden verkend&#58; Zijn er verschuivingen in het aanbod en de leerresultaten? Hoe plannen en beoordelen leraren hun onderwijs? En&#58; Zijn er verschuivingen in de motivatie bij bepaalde groepen leerlingen? Daarna een kort totaaloverzicht gegeven van gesignaleerde ontwikkelingen. In de aanbevelingen wordt onder andere ingegaan op het belang van het expliciteren van de pedagogische waarde van bewegingsonderwijs en de behoefte aan nader onderzoek naar het uitgevoerde en gerealiseerde curriculum.</p>Pdf-bestand
Portfoliovoorstel LO in bovenbouw vo 5670317-2-2019 01:04:5557htmlFalseaspxSLO Duiding2004Houthof;Ger van Mossel;Berend Brouwer​​Het portfoliovoorbeeld voor LO in bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vo) biedt&#160;een hulpmiddel&#160;voor een manier van beoordelen bij lichamelijke opvoeding die beter past bij de bedoelingen van het programma dan de meest gangbare manieren. Met bovenbouw vo bedoelen we zowel het programma in de bovenbouw van vmbo-bb/kb/gl/tl (leerjaar 3 en 4) als de bovenbouw van havo (leerjaar 4 en 5) en vwo (leerjaar 4, 5 en 6). De uitdaging is om betekenisvolle ​​instrumenten en programma's te ontwikkelen waarmee leerlingen reflecteren op hun sportkeuzeproces. <span aria-hidden="true"></span>Dit voorbeeld is nog in ontwikkeling. Afhankelijk van het eigen programma en de doelgroep moet de school het voorbeeld op maat snijden. <br><br>In de notitie 'Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak lichamelijke opvoeding' (Brouwer et all,&#160;2003) hebben we onze ideeën daarover uitgebreid uiteengezet.<br><br>Word-bestand
PTA als portfolio (deel 1)5670417-2-2019 01:04:5529htmlFalseaspxGéén afsluitende (praktijk)toetsen meer in de LO1?SLO Duiding2002Houthof;Mooij, C.;Berend Brouwer;Ger van Mossel<p>​​In de bovenbouw vo wordt bij LO in bovenbouw vo weinig gekozen voor de portfoliofunctie van het pta. Kiezen voor het pta als portfolio betekent een andere kijk op toetsing en beoordeling van de leerling in LO. In dit eerste artikel lichten we onze opvatting over die manier van toetsen en beoordelen en de gevolgen daarvan voor het pta toe, mede aam de hand van voorbeelden uit de bij EduÁctief uitgegeven reeks katernen voor de tweede fase.​​</p>Pdf-bestand