PTA als portfolio (deel 1)1271318-2-2018 01:07:54htmlFalseaspxGéén afsluitende (praktijk)toetsen meer in de LO1?SLO Duiding2002Houthof;Mooij, C.;Berend Brouwer;Ger van Mossel<p>​​In de bovenbouw vo wordt bij LO in bovenbouw vo weinig gekozen voor de portfoliofunctie van het pta. Kiezen voor het pta als portfolio betekent een andere kijk op toetsing en beoordeling van de leerling in LO. In dit eerste artikel lichten we onze opvatting over die manier van toetsen en beoordelen en de gevolgen daarvan voor het pta toe, mede aam de hand van voorbeelden uit de bij EduÁctief uitgegeven reeks katernen voor de tweede fase.​​</p>Pdf-bestand
Bewegingsonderwijs en andere doelen: kans of gevaar?1271818-2-2018 01:07:54htmlFalseaspxSLO Duiding2017Berend Brouwer<p>Met dit topic wil de redactie van het magazine <em>Lichamelijke opvoeding</em> nog eens expliciet de vraag stellen wat de verhouding moet zijn tussen de doelen van bewegingsonderwijs en 'andere' doelen, wat die ook mogen zijn. Veel bijdragen in het magazine in 2017 gingen over een mogelijke bijdrage aan de gezondheid van kinderen. Soms ging het over leren samenwerken of elkaar leren kennen, soms over toeleiden naar sport. In deze artikelen ligt de nadruk meer op de bijdrage aan leerprestaties bij andere vakken.​</p>Pdf-bestand
Kennisagenda bewegingsonderwijs4963918-2-2018 01:07:54htmlFalseaspxDe Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wil het kennisgefundeerd handelen bevorderen van professionals die zich bezig houden met van professionals die zich bezig houden met het leren bewegen van kinderen op en rond de school.SLO Duiding2013<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het formuleren van prioritaire onderzoeksthema's voor de periode 2015-2020 in samenspraak met belanghebbenden. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtenvorming op dit vlak stimuleren. Ook kan de agenda een rol spelen in het gebundeld benaderen van fondsen voor onderzoek op dit terrein.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs4964518-2-2018 01:07:54htmlFalseaspxOnderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.SLO Duiding2014<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de keuze van leerdoelen, de gerealiseerde lestijd en de ingezette middelen voor lichamelijke opvoeding. Daarnaast is gekeken naar de gevolgde werkwijze en het aanvullende aanbod voor lichamelijke opvoeding (o.a. examenprogramma’s voor lichamelijke opvoeding) en andere sport- en beweegactiviteiten op school. Voor deze meting hebben 455 sectieleiders lichamelijke opvoeding en 343 schoolleiders van verschillende schoollocaties online een vragenlijst ingevuld.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting bewegingsonderwijs in po107218-2-2018 01:07:5424htmlFalseaspxHet kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd.SLO Duiding2013<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Het kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd.</font></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000"></font>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Deze nulmeting bewegingsonderwijs is onderverdeeld in drie thema’s&#58; de bevoegdheid van de leraar voor bewegingsonderwijs, lestijd en lesfrequentie en ten slotte de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Voor deze nulmeting hebben 1083 schooldirecteuren in het basisonderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs een online-vragenlijst ingevuld.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Portfoliovoorstel LO in bovenbouw vo 1271218-2-2018 01:07:547htmlFalseaspxSLO Duiding2004Houthof;Ger van Mossel;Berend Brouwer​​Het portfoliovoorbeeld voor LO in bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vo) biedt&#160;een hulpmiddel&#160;voor een manier van beoordelen bij lichamelijke opvoeding die beter past bij de bedoelingen van het programma dan de meest gangbare manieren. Met bovenbouw vo bedoelen we zowel het programma in de bovenbouw van vmbo-bb/kb/gl/tl (leerjaar 3 en 4) als de bovenbouw van havo (leerjaar 4 en 5) en vwo (leerjaar 4, 5 en 6). De uitdaging is om betekenisvolle ​​instrumenten en programma's te ontwikkelen waarmee leerlingen reflecteren op hun sportkeuzeproces. <span aria-hidden="true"></span>Dit voorbeeld is nog in ontwikkeling. Afhankelijk van het eigen programma en de doelgroep moet de school het voorbeeld op maat snijden. <br><br>In de notitie 'Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak lichamelijke opvoeding' (Brouwer et all,&#160;2003) hebben we onze ideeën daarover uitgebreid uiteengezet.<br><br>Word-bestand
PTA als portfolio (deel 2)1271418-2-2018 01:07:543htmlFalseaspxSLO Duiding2002Mooij, C.;Houthof;Berend Brouwer;Ger van Mossel<p>In het eerste deel van dit artikel pleitten we voor het gebruik binnen het PTA van een portfolio in plaats van een examendossier als middel om LO in bovenbouw vo af te sluiten. In deel 2 gaan we in op eisen die je aan zo'n portfolio kunt stellen, gaan we in op de relatie portfolio/verzamellijst en geven we een voorbeeld van een verzammellijst, horend bij het portfolio. Net als in deel 1 omlijsten we dat met instrumenten die te gebruiken zijn binnen het portfolio.​​</p>Pdf-bestand
Een portfoliovoorbeeld voor LO1 (deel 1)1271618-2-2018 01:07:544htmlFalseaspxSLO Duiding2004Houthof;Ger van Mossel;Berend Brouwer<p>SLO heeft een compleet voorbeeld van een portfolio voor LO in bovenbouw vo ontwikkeld. Met dit portfoliovoorstel willen we een hulmiddel bieden voor een manier van beoordelen bij LO die beter past bij de bedoelingen van het programma LO in bovenbouw vo dan de meest gangbare manieren. Dit voorbeeld is nog in ontwikkeling. Dit is het eerste deel van het artikel.​</p>Pdf-bestand
Een portfoliovoorbeeld voor LO (deel 2)1271718-2-2018 01:07:546htmlFalseaspxSLO Duiding2004Houthof;Ger van Mossel;Berend Brouwer<p>In deel 1 van het artikel schetsten we onze bedoelingen met het SLO portfoliovoorbeeld voor LO in bovenbouw vo&#58; hulp bij zelfreflectie en toekomstoriëntatie. Ook gaven we al enkele voorbeelden. Deze keer geven we nog meer voorbeelden en zeggen we iets over het werken met het portfolio.​</p>Pdf-bestand
Persoonsvorming, een complex begrip1271918-2-2018 01:07:546htmlFalseaspxSLO DuidingBoxel, M. van<p><span style="margin&#58;0px;"><font color="#000000">Je hoeft maar een onderwijsgerelateerd tijdschrift of website te openen en de kans is groot dat je het woord persoonsvorming erin leest. Veel mensen hebben er op dit moment een mening over. Wat persoonsvorming precies is, blijkt voor veel mensen lastig onder woorden te brengen. Om daarin verandering te brengen, heeft de auteur een onderzoek gedaan naar wat de mensen in het veld onder persoonsvorming verstaan. Een uitwerking.</font></span>​</p>Pdf-bestand