In de media5668422-4-2018 00:03:56htmlFalseaspxSLO schrijft met enige regelmaat artikelen voor het vakblad Lichamelijke Oefening van de KVLO. Hier vindt u een overzicht van de artikelen. Website artikelpagina
Nieuwsbrief Bewegingsonderwijs5668522-4-2018 00:03:56htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Voortgezet onderwijs5669222-4-2018 00:03:56htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Kennisagenda bewegingsonderwijs5669722-4-2018 00:03:56htmlFalseaspxDe Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wil het kennisgefundeerd handelen bevorderen van professionals die zich bezig houden met van professionals die zich bezig houden met het leren bewegen van kinderen op en rond de school.SLO Duiding2013<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het formuleren van prioritaire onderzoeksthema's voor de periode 2015-2020 in samenspraak met belanghebbenden. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtenvorming op dit vlak stimuleren. Ook kan de agenda een rol spelen in het gebundeld benaderen van fondsen voor onderzoek op dit terrein.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting bewegingsonderwijs in (v)so en pro5669822-4-2018 00:03:56htmlFalseaspxDit onderzoeksverslag beschrijft de nulmeting van het bewegingsonderwijs in Nederland op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs.SLO Duiding2016<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Het Mulier Instituut heeft een nulmeting gedaan naar de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in Nederland op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs. De wekelijks ingeroosterde lestijd in het primair speciaal onderwijs blijft bij groep 1 en 2 achter bij de lestijd in het overige primair onderwijs. Over de kwaliteit van het gerealiseerde onderwijs is een grote meerderheid van de directeuren en leerkrachten in het speciaal onderwijs tevreden. In het bewegingsonderwijs aan de leerlingen voor speciaal onderwijs ligt de nadruk meer op deelnemen dan op het aanleren en ontwikkelen van bewegingsvaardigheden. In vergelijking met het reguliere (basis)onderwijs worden onder andere de bewegingsactiviteiten meer structureel aan het niveau van kinderen aangepast.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Leerlingen kiezen hun zelf5669922-4-2018 00:03:56htmlFalseaspxDit artikel beschrijft vijf modellen om het leergebied bewegingsonderwijs vanuit in te richten. Met deze modellen wordt beter aangesloten bij de beweeg- en sportvraag van leerlingen in het voortgezet onderwijs.SLO Duiding2017Ger van Mossel<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Programma's bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit allerlei beweeg- en sportactiviteiten. In dit artikel bespreken we een andere invalshoek, namelijk het kiezen door leerlingen uit verschillende verschijningsvormen van bewegen en sport, contexten en bijhorende motieven. Dit artikel biedt een overzicht van vijf modellen om programma's bewegingsonderwijs en schoolsport nader in te richten.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs5670122-4-2018 00:03:56htmlFalseaspxOnderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.SLO Duiding2014<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de keuze van leerdoelen, de gerealiseerde lestijd en de ingezette middelen voor lichamelijke opvoeding. Daarnaast is gekeken naar de gevolgde werkwijze en het aanvullende aanbod voor lichamelijke opvoeding (o.a. examenprogramma’s voor lichamelijke opvoeding) en andere sport- en beweegactiviteiten op school. Voor deze meting hebben 455 sectieleiders lichamelijke opvoeding en 343 schoolleiders van verschillende schoollocaties online een vragenlijst ingevuld.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Bewegingsonderwijs en sport Curriculumspiegel 20175670222-4-2018 00:03:56htmlFalseaspxIn hoofdstuk 15 van de Curriculumspiegel 2017 worden de ontwikkelingen vanuit de samenleving, het onderwijs, de sport- en bewegingscultuur én de praktijk van het bewegingsonderwijs beschreven. SLO Duiding2017Berend Brouwer;Marco van Berkel;Ger van Mossel<p>​In hoofdstuk 15 van de <em>Curriculumspiegel 2017</em> worden de ontwikkelingen vanuit de samenleving, het onderwijs, de sport- en bewegingscultuur én de praktijk van het bewegingsonderwijs beschreven. Die ontwikkelingen beïnvloeden de discussie over het beoogde curriculum. Sommige ontwikkelingen gaan vooral over de aanpak tijdens het bewegingsonderwijs, andere gaan meer over mogelijke doelstellingen. Drie specifieke vragen die voortkomen uit de trendanalyse worden verkend&#58; Zijn er verschuivingen in het aanbod en de leerresultaten? Hoe plannen en beoordelen leraren hun onderwijs? En&#58; Zijn er verschuivingen in de motivatie bij bepaalde groepen leerlingen? Daarna een kort totaaloverzicht gegeven van gesignaleerde ontwikkelingen. In de aanbevelingen wordt onder andere ingegaan op het belang van het expliciteren van de pedagogische waarde van bewegingsonderwijs en de behoefte aan nader onderzoek naar het uitgevoerde en gerealiseerde curriculum.</p>Pdf-bestand
kennisbank5668022-4-2018 00:03:564120htmlFalseaspxWelkomstpagina
Veelgestelde vragen5668622-4-2018 00:03:561918htmlFalseaspxBekijk de veelgestelde vragen over bewegingsonderwijs.Website artikelpagina