Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
Vakgebied
  • Bewegen en sport

Drs. G. (Ger) van Mossel

Telefoon: (053) 4840 407
E-mail: g.vanmossel@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar/vakexpert bewegingsonderwijs & sport

​​​Ger van Mossel is leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs & sport en maakt deel uit van afdeling onderbouw vo. Hij is betrokken bij projecten die gaan over leerplankundige professionalisering van docenten, doorlopende leerlijnen, aansluiting van het voortgezet onderwijs met het hoger onderwijs, kwaliteit van bewegingsonderwijs en beweeg- en sportmotieven van jongeren. Zijn passie is jongeren te stimuleren deel te nemen aan de bewegingscultuur in al haar verschijningsvormen en bijhorende contexten. Hij ontwikkelt bijvoorbeeld diverse freesportleerlijnen voor het bewegingsonderwijs en de naschoolse sport. Zijn andere expertises liggen op het gebied van leren vanuit kernkwaliteiten, teamontwikkeling en het doen van kwaliteits- en veldonderzoek.  Naast zijn werk als leerplanontwikkelaar verzorgt hij diverse modules op de lerarenopleiding voor docenten LO.

 Publicaties

 

 

Bewegingsonderwijs en sport : vakspecifieke trendanalyse 20151089220-5-2015 09:38:156318http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Berend Brouwer;Marco van Berkel;Ger van Mossel;Eric SwinkelsDoel van de trendanalyse voor bewegingsonderwijs en sport is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs. Daarbij past SLO een zogenaamde BUG-systematiek toe, dit betekent dat het curriculum wordt geanalyseerd volgens de driedeling Beoogd, Uitgevoerd en Gerealiseerd. Richtinggevende vragen daarbij zijn: welke patronen en opvallende discrepanties tussen beoogd-uitgevoerd-gerealiseerd zijn zichtbaar? Welke ruimte hebben, ervaren en nemen scholen en leraren bij de vormgeving van hun onderwijs? Wat moet, mag en kan? Waar liggen aanknopingspunten en uitdagingen voor verbetering? De analyse richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, directies en onderzoekers rondom bewegingsonderwijs en sport. Pdf-bestand
Handreiking actieve leefstijl voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs1114210-7-2015 15:30:31499http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Ger van Mossel;Maaike RodenboogIn deze handreiking worden mogelijkheden gegeven om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een integrale aanpak in de schoolse situatie. Het uitgangspunt van deze handreiking is dat een actieve leefstijl alleen kan worden bevorderd wanneer dit thema door middel van een multidisciplinaire aanpak op verschillende niveaus van de school onder de aandacht wordt gebracht bij de leerlingen. Wil een school daarin slagen dan zal zij moeten inspelen op verschillende persoonlijke, sociale en fysieke omgevingsdeterminanten van zowel binnen als buiten de school. Daarbij moet rekening worden gehouden met de individuele verschillen en behoeftes van de specifieke doelgroep. Het bevorderen van een actieve leefstijl is niet alleen een taak voor het vak lichamelijke opvoeding. Daar is de gehele school mee gemoeid. Meer hulp wordt verkregen door het inzetten van leerlingen, collega-docenten en ouders als 'sportambassadeurs'. De school dient samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners uit de nabije sportomgeving zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, combinatiefunctionarissen, afdeling sport en welzijn van de gemeente en mogelijk andere instellingen zoals de GGD. Bij deze aanpak is het noodzakelijk dat het een en ander zowel binnen- als buitenschools wordt gecoördineerd door een coördinator actieve leefstijl. Pdf-bestand
LO in bovenbouw vo: trendanalyse voor lichamelijke opvoeding in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs1121526-3-2012 15:45:534504http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Houthoff, D.;Berend Brouwer;Ger van MosselDeze brochure is het verslag van een gefaseerde trendanalyse voor het vak lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijke deel van de examenprogramma's voor vmbo, havo en vwo. Het gehele onderzoek bestond uit vier fasen: verkennende interviews, docentenpanels, een webenquête en een resonansbijeenkomst. In dit rapport vindt u de opbrengsten van de fasen drie en vier. Parallel aan het onderzoek functioneerde een docentennetwerk rond de vernieuwing van het programma LO in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De resultaten uit het onderzoek worden in dit rapport ook afgezet tegen de opbrengsten uit dat netwerk. Pdf-bestand
Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo1123626-3-2015 09:13:061660http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Berend Brouwer;Ger van Mossel;Maaike RodenboogDeze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Doel daarbij is het maken van onderwijs vanuit een bepaald didactisch idee: veranderen van gedrag in gezonde leefstijl bij leerlingen.Pdf-bestand
LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten1129117-8-2015 18:08:128850http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Massink, M.;Witsiers, D.;Ger van Mossel;Eric SwinkelsMet de globalisering van de eindtermen in 2008 hebben scholen veel ruimte om het examenvak LO2 naar eigen behoefte inrichten. Door deze ruimte hebben scholen die LO2 als examenvak aanbieden, behoefte aan concrete toetsvoorbeelden voor zowel praktische als theoretische opdrachten. In deze publicatie zijn alleen voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt. Deze bundel is in de afgelopen twee jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 46 scholen van de vier regionale LO2-netwerken. Een aantal toetsvoorbeelden is aangereikt vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Andere zijn ontwikkeld door de ontwikkelgroep van vier netwerkcoördinatoren en vervolgens getoetst op bruikbaarheid. Pdf-bestand