Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Beleid
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Actieve leefstijl
 • Naschoolse sport

Sport: een leven lang: rapportage sport 2010

Tiessen-Raaphorst, A., Verbeek, D., Haan, J. de, & Breedveld, K. (2010). Sport: een leven lang: rapportage sport 2010. Den Haag/ 's-Hertogenbosch: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)/ W.J.H. Mulier Instituut.
ISBN

9789037705041

Deze rapportage is interessant voor beleidsmakers, bestuurders van sportorganisaties en sportverenigingen en bewegingsdeskundigen. In deze rapportage wordt onderzocht hoe de betrokkenheid bij sport er in de verschillende levensfases uitziet. Die betrokkenheid kan zich uiten in zelf deelnemen als breedte- of topsporter, vrijwilligerswerk verrichten en sport volgen als toeschouwer. Vanwege het belang voor de gezondheid is behalve sport ook het beweeggedrag in verschillende levensfases onderzocht. Vanuit de overheid wordt ook ingezet op langer betrokken blijven bij sport. Daarvoor worden specifieke voorzieningen getroffen, zoals sport in de buitenschoolse opvang, schoolsport, bedrijfssport en seniorensport. Dit heeft gevolgen voor sportorganisaties en voor accommodaties. Deze Rapportage sport gaat hierop in en werpt ook een blik op de toekomst van de sportdeelname: als in 2028 de Spelen naar Nederland komen, doet dan iedereen aan sport?