Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Sport, bewegen en onderwijs: kansen voor de toekomst: brede analyse 2010

28-7-2017
Lucassen, J., Wisse, E., Smits, F., Beth, Ju., & Werff, H. van der. (2011). Sport, bewegen en onderwijs: kansen voor de toekomst: brede analyse 2010. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.
ISBN

9789054721529

Deze publicatie (opdrachtgevers VWS en OCW) is interessant voor beleidsmakers en schoolleiders. Hierin wordt de balans opgemaakt omtrent het beleidskader om de sport- en beweegmogelijkheden op en rond school door samenwerking tussen scholen en sportorganisaties uit te breiden. De verbindingen tussen onderwijs en sport & bewegen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Dat beide sectoren elkaar veel te bieden hebben, wordt steeds duidelijker en door steeds betrokkenen ingezien. Zo hebben een groot aantal landelijke organisaties op dit terrein hun krachten gebundeld voor de uitvoering van het 'Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs', dat door de ministeries van VWS en OCW wordt gefinancierd. Inzicht in de stand van zaken en de vorderingen op het beleidsterrein kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een beleidsvisie voor de toekomst. Deze Brede Analyse 2010 bevat vier bestanddelen: in het eerste deel wordt aandacht besteed aan maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen; in het tweede deel wordt de feitelijke stand van zaken opgemaakt van de sport- en beweegactiviteit van jongeren en van het voor hen beschikbare aanbod; in het derde deel wordt stilgestaan bij een aantal verder reikende ambities die met sport en bewegen kunnen worden nagestreefd en tot slot wordt in het laatste deel van de analyse een aantal toekomstbeelden geschetst.