Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel

Samenspel: studies over etniciteit, integratie en sport

28-7-2017
Kemper, F. (Red.). (2010). Samenspel: studies over etniciteit, integratie en sport. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).
ISBN

9789073100046

Deze studies zijn interessant voor beleidsmakers, directieleden van sportverenigingen en jeugdbegeleiders. Het betreft een bundeling van actuele kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van sportdeelnameprojecten en sportzorgprojecten die daaruit zijn voortgekomen. Samenspelen en meedoen zijn belangrijke begrippen wanneer we het hebben over sport en integratie. Sport brengt mensen samen omdat ze eenzelfde belangstelling hebben en die het liefst samen vormgeven. Al samenspelend worden ervaringen en competenties opgebouwd die overdraagbaar zijn naar andere levensgebieden. In verschillende bijdragen wordt het verband tussen sportdeelname en maatschappelijke integratie onderzocht. Leidt sporten in verenigingsverband tot meer interetnische contacten of je thuis voelen in de samenleving? Op het oog simpele vragen, maar de beantwoording blijkt meestal een stuk ingewikkelder te zijn. De onderzoeksresultaten zijn dan ook niet altijd eenduidig. Ze laten evenwel voorzichtig zien dat er steun is voor de opvatting dat sporten of gesport hebben - meestal in verenigingsverband - positief samenhangt met sociale samenhang in de maatschappij.