Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Buitenschools leren
 • Jongerencultuur
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Opbrengsten van Meedoen: eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport

28-7-2017
Hoekman, R. , Elling, A. , Roest, J-W. van der, & Rens, F. van. (2011). Opbrengsten van Meedoen: eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport.
ISBN

9789054721536

Dit eindrapport is bestemd voor beleidsmakers, schoolleiders en directieleden van sportverenigingen. Het betreft een eindevaluatie van het programma 'Meedoen Alle Jeugd door Sport' dat plaatsvond tussen 2006 en 2010 en tot doel had ontmoeting, binding, opvoeding en integratie van allochtone jeugd – en hun ouders – in en door sport te stimuleren. Het programma richtte zich vooral op achterstandswijken. In het programma Meedoen was een deelname van vijfhonderd verenigingen beoogd, gespreid over elf gemeenten en negen bonden. Dat aantal verenigingen is ruimschoots gehaald. Uit ledentellingen blijkt dat de Meedoen-verenigingen gezamenlijk meer dan 27.000 nieuwe jeugdleden hebben geworven. De opbrengst van het programma op het gebied van interculturalisatie zit naast het binnenhalen van allochtone jeugdleden ook in de toegenomen bewustwording van, en kennis over etnisch-culturele diversiteit. Een van de leerpunten betreft de selectie van verenigingen. Het is gebleken dat vooral sterke en vitale verenigingen zo'n project succesvol kunnen uitvoeren.