Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Betekenisvol leren
 • Buitenschools leren
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Freesport
 • Actieve leefstijl
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs
 • Naschoolse sport
 • Motorisch leren
 • Zorgverbreding
 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Toetsen en volgen

Human movement and sports in 2028. Een blik in de toekomst van lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs en sport op school

13-8-2015
Brouwer, B., Aldershof, A., Bax, H., Berkel, M. van, Dokkum, G. van, Mulder, M.J., & Nienhuis, J. (2011). Human movement and sports in 2028. Een blik in de toekomst van lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs en sport op school. Enschede: SLO.
Deze toekomstverkenning is bedoeld voor de rijksoverheid, organisaties uit het maatschappelijk middenveld van sport en bewegen, lerarenopleidingen, docenten lichamelijke opvoeding en al diegenen die samen met hen in en rond het onderwijs het bewegen van kinderen beïnvloeden. Het geeft een helder geformuleerde kernaanduiding voor het leergebied lichamelijke opvoeding / bewegingsonderwijs in de komende twintig jaar. Het stuk kan daarmee dienen als kompas voor vakontwikkeling voor de komende jaren, waarin de ontwikkeling van het bewegen van kinderen en jongeren in meerdere contexten centraal staat. De twee kernvragen die in dit document onderzocht worden zijn: hoe ziet in de toekomst het bewegingsonderwijs eruit en welke tendensen zijn nu al te zien en hoe denken we daar mee om te gaan? In deze nota doet de werkgroep verslag van het project ‘Toekomstvisie LO’. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de aanleiding om een toekomstvisie te formuleren; de wijze waarop de werkgroep die opdracht heeft uitgevoerd; het resultaat van het project (een visie op de doelen van het leergebied ‘Human Movement & Sports’ en de betekenis van deze visie voor docenten, leerlingen, het programma en voor de organisatie en het beleid van HM&S op school); en wat er nu verder nog gaat gebeuren.