Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Talentontwikkeling
 • Buitenschools leren
 • Beleid
 • Hoogbegaafdheid
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Goud in elk kind. Jeugdsport in een pedagogisch perspectief

13-7-2015
Schipper-van Veldhoven, N., Palen, H. van der, Kerk, J. van der, & Schuijers, R. (2012). Goud in elk kind. Jeugdsport in een pedagogisch perspectief. Deventer: ...daM uitgeverij.
ISBN

9789081823562

Dit boek is bestemd voor docenten, trainers, coaches en begeleiders van jeugdige (top)sporters. Dit boek gaat over de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige sporter en het belang van een kindgerichte c.q. op jongeren afgestemde begeleiding. Drie pijlers staan daarbij centraal: een positief en motiverend leerklimaat, een omgeving die ruimte biedt voor zelfregulatie én grenzen stelt, en het eigen maken van belangrijke normen en waarden. Het unieke karakter van bewegen en sport biedt voor kinderen en jongeren vele educatieve mogelijkheden. Zij leren regels te gebruiken en te aanvaarden, om te gaan met hun eigen talenten en beperkingen, en rekening te houden met anderen. Bewegen en sport kunnen daarmee een goede bijdrage leveren aan hun functioneren in de samenleving. Toch worden de educatieve mogelijkheden niet altijd volledig benut. Bijvoorbeeld daar waar de focus al vroeg in de sportloopbaan van jeugdigen komt te liggen op winnen en beter zijn dan de ander. In een goede opvoedkundige sportpraktijk gaan pedagogische doelstellingen hand in hand met sportieve ambities. Het is aan trainers, coaches, leraren, ouders en allen die met jeugdigen omgaan om de kennis opgedaan in dit boek, ook werkelijk in praktijk te brengen.