Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel

Effecten van sport en bewegen op school: een literatuuronderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling

28-7-2017
Stegeman, H. (2007). Effecten van sport en bewegen op school: een literatuuronderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling. 's-Hertogenbosch: Mulier Instituut.
Dit onderzoeksrapport is relevant voor onderwijsdeskundigen, beleidsmakers en een ieder die geïnteresseerd is in de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling van leerlingen. De ambitie van de 'Alliantie School & Sport samen sterker' is dat in 2010 op negentig procent van alle scholen door alle leerlingen dagelijks kan worden gesport. Om deze ambitie te kunnen realiseren, is het essentieel dat de beleidsbepalers worden overtuigd van de meerwaarde van dit dagelijkse sportaanbod voor de leerlingen en de school. Die meerwaarde betreft de mogelijke effecten op de motorische ontwikkeling en de fysieke gezondheid. Maar er wordt ook gewezen op de eventuele invloed van fysieke activiteiten op het mentale en sociale functioneren van de leerlingen. De empirische evidentie is op deze terreinen verre van eenduidig. Ziedaar de aanleiding voor ‘de Alliantie’ om het Mulier Instituut te verzoeken een literatuuronderzoek uit te voeren naar de relatie tussen sport en bewegen op school en het functioneren van de scholieren in brede zin. De doelstelling van het onderzoek is na te gaan of op basis van de onderzoeksliteratuur relaties kunnen worden aangewezen tussen de mate en aard van de fysieke activiteit (sport en bewegen) op school en het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen.