Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Talentontwikkeling
 • Hoogbegaafdheid
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Dromen van de top: over investeringen van (ex-)status talenten en de invloed van topsportbeoefening op hun leven

28-7-2017
Reijgersberg, N., Gijsbers, M., & Elling, A. (2010). Dromen van de top: over investeringen van (ex-)status talenten en de invloed van topsportbeoefening op hun leven. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.
Dit onderzoeksrapport is interessant voor beleidsmakers, docenten van topsporters en iedereen die betrokken is bij het onderwijs van jonge topsporters. In deze studie staat een eerste inventarisatie centraal van de achtergronden, ervaringen en meningen van talenten met een erkende status van NOC*NSF en van talenten die hun status hebben verloren. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van gemaakte keuzes, ervaren ondersteuning en eventuele knelpunten van (ex)statustalenten, om de begeleiding in de toekomst nog verder te verbeteren en onnodige uitval tegen te gaan. De conclusies van deze rapportage bieden aanknopingspunten om het huidige talentontwikkelingsbeleid nog verder te ontwikkelen.