Sector
 • Praktijkonderwijs
 • Vso
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Inhouden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Planning in bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs. Voorstellen voor een programma bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs.

13-8-2015
Brouwer, B., & Schade, R. (2003). Bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs. Voorstellen voor een programma bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor vmbo-docenten die invulling proberen te geven aan bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs. Het is een verkenning van de mogelijke doelen, inhouden en werkwijze. Er zijn voor het bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs geen richtlijnen en bewegingsonderwijs moet binnen de doelstellingen van het praktijkonderwijs zijn eigen gezicht nog ontwikkelen. Deze blauwdruk kan daar een aanzet toe geven. Hij biedt achtereenvolgens een indruk van wat speciaal bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs is; een meer algemeen overzicht van bewegingsonderwijs; de bouwstenen voor een programmablauwdruk bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs; tien invalshoeken op het programma die alle in feite een belangrijke doelstelling vertegenwoordigen. Vervolgens wordt een globale schets gegeven van hoe een programma bewegingsonderwijs eruit zou kunnen zien op basis van deze tien invalshoeken en er wordt afgesloten met een aantal opmerkingen over de didactische werkwijze die nodig is om een programma zoals dat in deze notitie geschetst wordt te realiseren.
 
Daarnaast zijn er twee lesvoorbeelden ontwikkeld: Eerlijk spelen en Heb jij jezelf in de hand?