Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Beleid

Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding

Bax, H., Driel, G. van, Jansma, F., & Palen, H. van der. (2010). Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.
ISBN

978-90-72335-56-2

Deze publicatie is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs. Zij beschrijft de kwaliteit van de leraar lichamelijke opvoeding in de vorm van zeven beroepscompetenties zoals die door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren zijn beschreven en wettelijk zijn vastgelegd. Daarmee wordt aangesloten bij een brede landelijke ontwikkeling om de kwaliteit van het beroep beter te borgen. Om recht te doen aan de complexiteit van het lerarenberoep is gekozen voor een meerdimensionale benadering. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 wordt achtereenvolgens ingegaan op: een plaatsbepaling van het onderwijs binnen de snel veranderende samenleving en een karakterisering van de functie van de leraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs; doelstellingen en legitimering van lichamelijke opvoeding; zeven beroepsstandaarden, die worden uitgewerkt in beroepsopgaven en dilemma’s; de ethische standaard waarin het morele aspect van de leraar lichamelijke opvoeding wordt benadrukt.